Разкриват Център за обществена подкрепа догодина | | 14.07.2018 02:16 | Компас | стр. 5 |

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ ще бъде откритдогодина в Камено. Това решиха на последното заседание на Общинския съвет местните парламентаристи. Разкриването и функционирането на социалната услуга ще бъде под формата надържавно делегирана дейност.
Центърът за обществена подкрепа ще бъде с капацитет до 35 лица, като делегирана от държавата дейност. Той ще започне да работи от 1 март 2019 г.
Дейността на центъра ще се извършва от персонал, включващ седем щатни бройки.
Общинският съвет възложи на кмета на общината инж. Жельо Вардунски да изпрати решението на съветниците, взето при поименно гласуване, до Дирекция „Социално подпомагане" - гр. Айтос. Те ще изготвят предложение до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане - гр. Бургас за получаване на разрешение за разкриване на ЦОП.
В Центъра за обществена подкрепа ще се предоставят комплекс от социални услуги в общността за подпомагане на деца и семейства в риск. с цел осигуряване на ефективен достъп на високорискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата.
Основните цели на социалната услуга са осигуряване предлагането на достъпни, качествени и съобразени с нуждите на клиентите социални услуги за деца и семейства в риск на територията на общината; превенция на изоставянето и институционализиране на деца;подкрепа задсинститущганализация и социална интеграция на деца от специализирани институции; развитие на социалната инфраструктура и подобряване на взаимодействието и координацията между отделните социални партньори на местно ниво; създаване на благоприятни условия за повишаване благосъстоянието и социалната интеграция на групите в неравностойно положение на територията на общината; повишаване на информираността на местната общност по въпросите на закрила на детето и стимулиране на поголяма подкрепа от страна на местната общност по отношение на децата в риск.

Виж
Виж цяла страница